معرفی مرکز

مركز تخصصي ارزيابي شنوايي و سمعك آزادبخت در سال 1395  تاسیس گردیده و فعالیت خود را  با دارا بودن انواع دستگاه هاي مدرن اتومات و دستي ،انواع تستهاي شنوايي و ارزيابي و تجويز و تنظيم سمعك تحت نظر كارشناس ارشد شنوايي شناسي آغاز نموده است و همچنين در اين مركز انواع قالبهاي محافظ صوت و آب…باتري سمعك و فيلتر سمعك قابل ارائه ميباشد.

مرکز شنوایی شناسی , آزاد بخت
مرکز شنوایی شناسی , آزاد بخت
مرکز شنوایی شناسی , آزاد بخت
مرکز شنوایی شناسی , آزاد بخت